Срок от 10 работни дни за представяне на кандидати, отговарящи на зададените изисквания за всяка възложена позиция.

Гаранционен период за първитe 2 месеца на всеки нает, чрез агенцията ни кандидат.

Клиентът има право да провежда и собствено търсене или да работи съвместно с други агенции за подбор на персонал.

Хонорарът е единствено дължим при наемане на служител, представен от SP Workagency Consulting.

Богата база данни от хора с различно образование  и опит в цялата страна.

Успеваемост при 87% от възложените ни позиции.

Оставете полето празно, ако местоположението не е важно

Данни за компанията