SP Workagency се грижи за защитата на Вашата информация. Спазваме изискванията на Общия регламент относно защитата на данните и други законови разпоредби, касаещи защитата на личните данни.

1. Кой носи отговорност за защитата информацията?

Ние сме – SP Workagency;
Нашият адрес: гр. Стара Загора , улица 6ти Септември 3;
Имейл: info@sp-workagency.com

2. Защо събираме информация?

Имаме и правни задължения наложени от данъчно, счетоводно и друго законодателство във връзка с информацията за договорите, които сключваме с физически лица.
Поради тези причини трябва да събираме, използваме и съхраняваме информацията за Вас.

3. Каква информация събираме?

За да сключим и изпълним договор с Вас, трябва да ни предоставите следната информация:
Данни за идентификация (име, фамилия, дата на раждане, номер на лична карта);
Информация за контакт (адрес, имейл адрес, телефонен номер, т.н.);
Данни за образование и квалификация, трудова биография, езикови умения, препоръки.
Други данни, предоставени по преценка на кандидата за работа.
Друга информация необходима за сключването и изпълнението на договора (предмет на договора, правилата и условията му, документи за изпълнението му и т.н.).

В случаите, предвидени в различни законови актове, можем да изискаме и информация за криминалното ви досие и/или копие на документ за самоличност.
Ако не получим необходимата ни информация от Вас, сключването на договор с Вас няма да бъде възможно.

4. С кого споделяме вашата информация?

Информацията за Вас може да бъде прехвърлена до:
● държавни органи (данъчни инспектори, т.н.) както е указано в законодателните актове;
● доставчици на административни услуги (водене на счетоводство, т.н.);
● доставчици на информационни и комуникационни услуги (системи за електронна поща, бизнес управление и счетоводство, хранилища на данни и т.н.);
● клиенти, доставчици, партньори и т.н., когато това е необходимо за изпълнението на договора;
● компании извършващи одит на нашата компания и/или държавни органи;
● собственици на нашата компания.

5. Изнасяте ли информация за мен извън Европейската икономическа зона?

Информацията за Вас не се изнася извън Европейската икономическа зона (всички страни-членки на Европейския съюз и Исландия, Лихтенщайн и Норвегия).

6. Колко дълго се съхранява събраната информация?

Информацията за Вас се съхранява в съответствие със законодателството за сроковете за съхранение на общи документи

7. Какви права имат потребителите?

Право на достъп до събраната за Вас информация;
Право на коригиране на събраната за Вас информация;
Право да изискате изтриването на информацията, събрана за Вас, без каквото и да е било законово основание;
Право да изискате ограничаване на достъпа до информацията, събрана за Вас, без каквото и да е било правно основание или да изискате изтриването й;
Право да оспорите събирането, използването и съхранението на Вашата информация от компанията ни.

8. За въпроси относно Вашата информация

Ако имате въпроси, коментари или оплаквания във връзка с начина, по който събираме, използваме и съхраняваме Вашата информация, можете да получите съдействие от нашия служител за защита на личните данни. Ако имате нужда от помощ, Ви молим да се свържете с нас по имейл на: info@sp-workagency.com.